Μελέτη του τροποποιημένου ζεόλιθου ως μέσο απορρύπανσης υδάτων άρδευσης

Διδακτορική Διατριβή – Συγγραφέας: Διονυσίου, Ουρανία-Νίνα Σ., Επιβλέπων: Μισοπολινός, Νικόλαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, 2010.
Νερό

Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν ορισμένες συνθήκες οι οποίες επιδρούν στην προσρόφηση Β και Ρ σε επιφανειακά τροποποιημένο φυσικό ζεόλιθο (κλινοπτιλόλιθο), με δεκαέξυλο- τριμεθυλο- αμμώνιοβρωμίδιο (C19H42BrN ή HDTMA–Br), προκειμένου να χρησιμοποιηθ

εί ω
ς μέσο απορρύπανσης υδάτων άρδευσης και υδατικών συστημάτων.Συμπεράσματα :

Από τα αποτελέσματα των παραπάνω πειραμάτων αποδεικνύεται ότι ο η χρήση του τροποποιημένου  µε HDTMA−Br  φυσικού κλινοπτιλόλιθου

  • Ως προσροφητικό μέσο μπορεί  να θεωρηθεί ως µια καλή μέθοδος για την απορρύπανση υδάτων και υδατικών συστημάτων υψηλής συγκέντρωσης Ρ.
  • Δεν είναι επιβλαβές για το περιβάλλον και η απόθεσή του στο έδαφος  μετά από τη χρησιμοποίηση του ως υλικό απορρύπανσης υδάτων είναι ασφαλής.
  • Επίσης  μπορεί να θεωρηθεί ως υλικό κατάλληλο για τη βελτίωση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους, και αν η προσροφημένη ουσία είναι  µόνο Ρ τότε  μπορεί να ενσωματωθεί στο έδαφος για να συμπληρώσει τις ανάγκες των φυτών σε Ρ.


[gview file=”http://www.zeolithos-ellada.gr/wp-content/uploads/2013/07/Nina.pdf”]